Statuten

STATUTEN

Nieuwe Volksbeweging
N-Vb

Algemeen.

A. Deze statuten treden in werking vanaf 01 januari 2015.
B. Daar wij een nieuwe volksbeweging (in oprichting) zijn kunnen de statuten aangepast worden door het Nationaal Bestuur, naargelang de noden.
C. Alle verkiezingen of stemmingen moeten op alle niveaus en in alle omstandigheden gecontroleerd kunnen worden. D.w.z. dat iedereen de kans moet krijgen zich kandidaat te stellen en dat er steeds een getuige van de kandidaten aanwezig moet zijn bij de stemming, die openbaar moet verlopen. De stemmingen zelf gebeuren schriftelijk en anoniem, de telling openbaar.
D. Ieder lid ontvangt een kopie van de statuten.
E. De voorlopige rekeningnummer van N-VB is 001-2358832-62. Het Nationaal Bestuur kiest minstens 3 verantwoordelijken die volmacht hebben de rekening te beheren.
F. Er wordt zo vlug mogelijk een Huishoudelijk Reglement opgesteld dat de Statuten aanvult en dat de interne organisatie bevordert waar nodig.
G. Er zal naar gestreefd worden zo vlug mogelijk een erkende politieke partij te worden.

OPRICHTING - DOEL - MIDDELEN

Art. 1 De Nieuwe Volksbeweging, afgekort: N-Vb, verder in deze statuten N-Vb genoemd - is op 1 januari 2015 opgericht.
Art. 2 De plaats van de zetel van N-Vb wordt bepaald door het Nationaal Bestuur.
Art. 3 N-Vb heeft als democratische organisatie tot doel:
- De toepassing van de Rechten van de Mens
- De kloof tussen armen en rijken te verkleinen
- The pursuit of happiness

- Het ijveren voor een rechtvaardige, op solidariteit gebaseerde, verdraagzame en democratische samenleving.
- Om haar doel te bereiken, zal N-Vb alle noodzakelijke, wettige middelen aanwenden.
- Hiertoe richt zij permanente secretariaten op gemeente, stad, arrondissement, provincies, land en continent.
- Verder zal N-Vb een website starten en een nieuwsbrief (digitaal) uitgeven om haar leden te informeren.

DE LEDEN

Art. 5 Om lid te worden van N-Vb moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
- de statuten en doelstellingen van N-Vb aannemen
- een inschrijvingsformulier indienen, zie inschrijvingsformulier
- de correcte jaarlijkse bijdrage betalen, zie lidgeld

Art. 6 De jaarlijkse bijdrage wordt door het Nationaal Bestuur vastgelegd. (zie lidgeld)
Art. 7 Naast de verdediging van hun belangen, genieten de leden van N-Vb een kosteloos abonnement op de nieuwsbrief die door N-Vb digitaal, wordt uitgegeven.
Art. 8 Het lidmaatschap vervalt:
- door zelf ontslag te nemen;
- door niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage na twee aanmaningen;
- door niet meer te voldoen aan art. 5
- door uitsluiting door het Nationaal Bestuur
Art. 9
§ 1. Leden kunnen uitgesloten worden indien zij zich niet onderwerpen aan gemotiveerde beslissingen van het Nationaal Bestuur, de statuten niet verder aannemen of door hun handelingen N-Vb benadelen.
§ 2. Het Gemeentelijk, dan het Arrondissementeel en Provinciaal Bestuur beslissen eerst over de uitsluiting.
- Vooraleer een lid uitgesloten wordt, wordt het achtereenvolgens door de gemeentelijke, arrondissements en provinciaal voorzitter uitgenodigd voor de vergadering van het Gemeentelijk, Arrondissements en Provinciaal Bestuur waarop over de uitsluiting zal worden beslist. Het betrokken lid wordt op deze vergadering gehoord en kan zich laten bijstaan door een raadsman.
- Een lid kan alleen worden uitgesloten als minstens de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt.
- Het betrokken lid kan tegen zijn uitsluiting beroep aantekenen bij het hoger bestuur binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing van het lagere bestuur.
- Het Nationaal Bestuur beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep. De personen die deel uitmaken van het Provinciaal Bestuur dat in eerste instantie tot de uitsluiting heeft besloten, zijn niet stemgerechtigd. Tot de uitsluiting kan alleen worden overgegaan als minstens de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt.

Art. 10 De personeelsleden die ophouden lid te zijn van N-Vb door ontslag of uitsluiting, verliezen de rechten aan het lidmaatschap verbonden. De reeds betaalde bijdrage is noch geheel, noch gedeeltelijk terugvorderbaar.

DE STRUCTUUR VAN N-Vb

Algemene indeling

Art. 11 N-Vb wordt ingedeeld per afdeling in:
- stad of gemeente
- arrondissement
- provincie
- land
- continent
Art. 12 Alle afdelingen worden vertegenwoordigd door een Bestuur verkozen uit de leden.
Elke afdeling kiest daaruit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
- Elke afdeling heeft tot taak problemen te onderzoeken en daarover voorstellen te doen met het oog op de behandeling ervan in het Nationaal Bestuur en indien nodig werkgroepen op te richten ter bespreking van die concrete problemen.
- Het Nationale Bestuur.
- De provinciale besturen vormen samen het nationaal Bestuur, onder hen kiezen zij een Nationaal Dagelijks Bestuur, belast met het dagelijks beheer.

- Het Nationaal Bestuur en het Nationaal Dagelijks Bestuur
- Hebben tot taak alle initiatieven te nemen die de goede werking nodig acht.

Het Nationaal Bestuur is samengesteld als volgt:
- de voorzitters van de Provinciale Besturen en het Nationaal Bestuur
- de verkozen leden van het Nationaal Dagelijks Bestuur

Het Nationaal Bestuur heeft tot taak en bevoegdheid:
- de vertegenwoordigers van N-Vb aan te duiden in alle organen waar N-Vb dient vertegenwoordigd te zijn, voor zover het niet om specifieke provinciale, arrondissementele of gemeentelijke onderwerpen gaat;
- de algemene problemen te bestuderen en oplossingen te zoeken.
- werkgroepen op te richten indien nodig

Het Nationaal Dagelijks Bestuur bestaat uit:
- de nationaal voorzitter;
- de nationaal ondervoorzitter;
- de nationaal secretaris;
Het is belast met het dagelijks beheer van N-Vb

Verkiezingen

Art. 13
§ 1. Alle geledingen worden verkozen voor een periode van één jaar.
§ 2. De verkiezingen worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de afdeling en in laatste aanleg, via het Nationaal Bestuur.
§ 3. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris moeten uit minstens twee verschillende Groepen of afdelingen afkomstig zijn. Van deze regel kan enkel afgeweken worden wanneer er voor het derde te begeven mandaat geen kandidaat is uit een andere groep.
§ 4. Als aan het mandaat van een verkozen lid voortijdig een einde komt of als dat mandaat gedurende een periode door de titularis niet kan opgenomen worden of niet opgenomen wordt, dan kan een opvolger aangeduid worden voor de duur van het lopend mandaat.
Art. 14
§ 1. Kaderleden kunnen uit hun functie worden ontzet indien zij zich
- niet onderwerpen aan de beslissingen van de daartoe gemachtigde organen van de N-Vb
- Onder kaderleden wordt verstaan: ieder verkozen lid van een Provinciaal of Nationaal Bestuur
§ 2. Tot de ontzetting van een kaderlid, wordt besloten door de betrokken Provinciale Afdeling.
§ 3. Tot de ontzetting van een lid dat zetelt in het Nationaal Dagelijks Bestuur wordt besloten door het Nationaal Bestuur. Tot de ontzetting kan alleen worden overgegaan als twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt.
- Tegen deze beslissing kan door het betrokken kaderlid binnen de 15 dagen na ontvangst ervan beroep aangetekend worden. Het Nationaal Bestuur beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep.

Stemmingen

Art. 15
§ 1. Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.
§ 2. De stemming is geheim wanneer een stemgerechtigd lid hierom verzoekt en alleszins wanneer het personen betreft.
§ 3. Alle verkiezingen of stemmingen moeten op alle niveaus en in alle omstandigheden controleerbaar verlopen. D.w.z. dat iedereen de kans moet krijgen zich kandidaat te stellen en dat er steeds een getuige van de kandidaten aanwezig moet zijn bij de stemming, die openbaar moet verlopen.
§ 4. De stemmingen zelf gebeuren schriftelijk en anoniem, de telling openbaar.

Het Congres

Art. 16 Het Congres is het hoogste gezagsorgaan van N-Vb.
Haar taak is:
- het beoordelen van de werking van de bestuursorganen van N-Vb
- het wijzigen van de statuten van N-Vb
- het ontbinden van N-Vb
Art. 17 Maken deel uit van het Congres:
- alle voorzitters van de gemeenten of steden of hun volmachthebbers;
- alle voorzitters en ondervoorzitters van de arrondissementen
- alle bestuursleden van de provincies
- het congres wordt geleid door het Nationaal Bestuur
Art. 18 Het Congres vergadert om de vier jaar.
- In de opstart periode om het jaar.
- Het wordt samengeroepen door het Nationaal Bestuur dat de datum, de plaats en het agenda vaststelt.
- Bij hoogdringendheid kan het Congres uitzonderlijk door het Nationaal bestuur worden samengeroepen indien twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden tot de bijeenroeping beslist.
Art. 19 Het Congres beslist over alle aangelegenheden bij hoofdelijke stemming en steeds met volstrekte meerderheid (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
- Elk congreslid heeft één stem.
Art. 20 Iedere wijziging van de statuten treedt onmiddellijk in werking tenzij er een datum wordt vastgesteld.
Art. 21 Tot de ontbinding van N-Vb kan slechts worden beslist door een Congres dat daartoe speciaal bijeengeroepen wordt, als drie vierde van het aantal stemgerechtigde leden hiermee akkoord gaat.
- De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met minstens drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Over de bestemming van de bezittingen van N-Vb wordt terzelfdertijd beslist.

FINANCIEEL BEHEER.

Art. 22 Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
- Ten laatste op 1 december wordt een begroting voor het volgend burgerlijk dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd.
- Bij verwerping wordt binnen de dertig dagen een nieuwe begroting voorgelegd, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen.
Art. 23 Ten laatste op 1 mei van ieder jaar legt het Nationaal Bestuur de staat van lasten en baten, evenals de balans van het afgelopen dienstjaar, ter controle en goedkeuring voor aan het Nationaal Bestuur. De controle van de boekhouding wordt toevertrouwd aan minstens drie externe leden en goedgekeurd door een extern expert.

ANDERE BEPALINGEN.

Art. 24
§ 1. Er wordt een bestendig hoofdkwartier opgericht in de zetel van N-Vb onder de leiding van de secretaris. De secretaris is belast met het toezicht op de personeelsleden ervan.
§ 2. De secretaris is tevens belast met het toezicht op alle geledingen en afdelingen.

Art. 25 Indien nodig zal het Nationaal Bestuur wijzigingen aan dit (voorlopig) statuut aanbrengen.

Art. 26 Deze (voorlopige) statuten worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgestuurd en worden ten laatste op 30 september van het lopend jaar tijdens een congres goedgekeurd door de afgevaardigden.